جزوه پودمان 3 کاربرد فناوری های نوین یازدهم  

جزوه پودمان 3 کاربرد فناوري های نوين یازدهم


جزوه شامل پنج صفحه PDF می باشد که به صورت سوال و جواب میباشد

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان ساز و کارهای حرکتی کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان ساز و کارهای حرکتی کار و فناوري نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 28 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی کار و فناوري نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان بازی های رایانه ای کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان بازی های رایانه ای کار و فناوري نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 58 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوري نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

جزوه پودمان 4 کاربرد فن آوری های نوین یازدهم  

جزوه پودمان 4 کاربرد فن آوری های نوين یازدهم


این پکیج شامل فایل PDF جزوه کاربرد فن آوری های نوين یازدهم شامل 8 صفحه می باشد. 

ادامه مطلب  

پاسخ کار در کلاس و پرسش های کاروفناوری هفتم پودمان 2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات  

پاسخ کار در کلاس و پرسش های کاروفناوري هفتم پودمان 2 کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات


پاسخ کلیه پرسش ها و کار در کلاس های کاروفناوري هفتم پودمان 2 کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات تعداد صفحات : 8فرمت : wordفهرست مطالب فایل :کارکلاسی صفحه 16 کاروفناوري پایه هفتم پودمان 2 فناوري اطلاعات و ارتباطاتابزارهای فناوري اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنهابارش فکری صفحه 16 کاروفناوري پایه هفتم پودمان 2 فناوري اطلاعات و ارتباطاتدرباره

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان برق کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان برق کار و فناوري نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 36 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان خودرو کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان خودرو کار و فناوري نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 62 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوري نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 47 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان تاسیسات مکانیکی کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان تاسیسات مکانیکی کار و فناوري نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 54 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان های تجویزی؛ الگوریتم کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان های تجویزی؛ الگوریتم کار و فناوري نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 73 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پایش رشد و تکامل کودک کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پایش رشد و تکامل کودک کار و فناوري نهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 42 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوري نهم


برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوري اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوري ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماین فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش استکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوري هشتم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. از اعتماد شما سپاسگذاریمبرخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناورياطلاعات و ارتباطات 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان نو آوری و فناوری کار و فناوری هفتم  

پاورپوینت پودمان نو آوری و فناوري کار و فناوري هفتم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 25 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. هنگامی که به وسایل پیرامون خود نگاه می کنم ، پیش خود می اندیشم آنها چرا و چگونه به وجود آمده اند و چه کسی آنها را برای اولین بار اختراع کرده است. من باور دارم اگر من هم مانند مخترع این وسایل ، ایده نو، خلاقیت، همت و تلاش داشته باشم، یک مخترع خواهم شد. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت، پودمان جست وجو و جمع آوری اطلاعات، فناوری هفتم  

پاورپوینت، پودمان جست وجو و جمع آوری اطلاعات، فناوري هفتم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 31 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. از اعتماد شما سپاسگذاریم داشتن اطلاعات باعث می شود که تصمیم گیری ها در مورد موضوعات مختلف زمین هساز نتایج بهتری شود. در این پودمان تلاش می شود روش های جست وجو و جمع آوری اطلاعات در اینترنت را فرا بگیرید تا در نهایت با این اطلاعات درباره موضوعات و پرسش های مختلف، بهترین پاسخ ها پیدا شود.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوري نهم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوري اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوري ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوري نهم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوري اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوري ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوري نهم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوري اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوري ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کار و فناوری هفتم  

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات کار و فناوري هفتم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 16 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. یکی از فناوري هایی که در دنیای امروز، از آن در بیشتر جاها و کارها استفاده می شود، فناوري اطلاعات و ارتباطات است، که آن را به اختصار فاوا می گویند. توانایی بهر هگیری از فناوري اطلاعات و ارتباطات در جامعه امروزی، یکی از مهار تهای مورد نیاز زندگی است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوري نهم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوري اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوري ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فناوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فناوري هفتم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در  46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.  ایرانیان بیش از 10 هزار سال پیش دارای تمدن بوده اند، از این رو، ریشه بسیاری از دستاوردهای بشر را در این تمدن می توان یافت. برای مثال نخستین ابزار ریسندگی و بافندگی در غار کمر بند، نزدیک بهشهر یافت شده است

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوري نهم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوري اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوري ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوري هشتم


برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناورياطلاعات و ارتباطات این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوري هشتم


برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناورياطلاعات و ارتباطات این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوري هشتم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناورياطلاعات و ارتباطات این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوري هشتم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناورياطلاعات و ارتباطات این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت، پودمان مستندسازی، فناوری هفتم  

پاورپوینت، پودمان مستندسازی، فناوري هفتم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در  17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. مستندسازی شامل ثبت و ضبط چگونگی اجرای گام به گام یک پروژه، پژوهش و فرایند یک کار است. در گذشته مستندسازی بیشتر شامل نوشتن بود. امروزه مستندسازی و تولید محتوای الکترونیکی با هم به کار برده می شوند، زیرا مستندات را می توان به شکل نسخه های الکترونیکی تهیه کرد. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوري هشتم


  برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناورياطلاعات و ارتباطات این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان 7 کارو فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان 7 کارو فناوري هشتم


پاورپوینت پودمان 7 امور اداری و مالی کار و فناوري هشتمپاورپوینت پودمان 7 امور اداری و مالی کار و فناوريپودمان امور اداری و مالیبرخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیری مدیریت منابع، فناوري ارتباطات و اطلاعات و اخلاق حرفه ای؛برآوردهای مالی و اداری؛نوشتن نامه یا پیگیری آن، ثبت نامه ها، نوشتن صورت جلسه؛بررسی و ثبت اسناد مالی خانواده و اسناد کارهای گروهی؛ان

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوري نهم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوري اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوري ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوري نهم


 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوري اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوري ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان صنایع دستیکار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان صنایع دستیکار و فناوري نهم


برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:دادن کاربرجسته کاری ورق مسساخت پلاک تزیینی مسرعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجامکارگروهی,مسئولیت پذیری, مدیریت منابع, فناوري اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایاین فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان الکترونیک کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان الکترونیک کار و فناوري هشتم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوري هشتم


برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیریو مدیریت منابع، فناورياطلاعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیت هاى پودمان؛اتصال رایانه به اینترنت؛ایجاد پست الکترونیکى؛ایجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛رعایت نکات اخلاقى در فضاى مجازى؛رعایت اخلاق حرف هاى در فضاى مجازى. 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1