پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه با مصالح بنایی در دو طبقه  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه با مصالح بنایی در دو طبقه


پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه با مصالح بنایی با زیربنای 228 مترمربع در دو طبقهتوضیحات نقشهپلان موقعیتپلان معماری طبقاتپلان خرپشتهپلان اجرایی طبقاتنماهامقاطع (برشها)پلان شیب بندیپلان فونداسیونپلان پی کنیجزئیات شناژها (کلاف افقی و قائم)پلان محوربندیپلان تیرریزیدتایل راه پلهجدول نازک کاریجزئیات معماری

ادامه مطلب  

پلان هتل  

پلان هتل


این فایل در قالب dwg میباشد و دارای پلانهای زیر زمین، همکف تا 4 طبقه و پلان پشت بام و خرپشته. آکس بندی ستون گذاری و مبلمان

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی یک باب مغازه با کاربری تجاری  

پلان معماری و جزئیات اجرایی یک باب مغازه با کاربری تجاری


تعداد شیت های نقشه 27 شامل موارد زیر : توضیحات نقشه پلان موقعیت پلان اجرایی طبقات نماها مقاطع پلان شیب بندی پلان فونداسیون پلان محوربندی پلان تیرریزی جدول نازک کاری جزئیات معماری

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی 152 مترمربع  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی 152 مترمربع


پلان و جزئیات اجرایی یک ساختمان مسکونی با متراژ 152 مترمربع در دو طبقه با مصالح بناییتوضیحات نقشهپلان موقعیتپلان معماری طبقاتپلان خرپشتهنماهامقاطع (برشها)پلان شیب بندیپلان فونداسیونپلان پی کنیجزئیات شناژها (کلاف افقی و قائم)پلان اکس بندیپلان تیرریزیدتایل راه پلهجزئیات نعل درگاهجدول نازک کاریجزئیات معماری

ادامه مطلب  

پلان معماری و دیتایل اجرایی ساختمان بنایی 1 طبقه مسکونی  

پلان معماری و دیتایل اجرایی ساختمان بنایی 1 طبقه مسکونی


تعداد شیت های نقشه 35 شامل موارد زیر :توضیحات نقشهپلان موقعیتپلان اجرایی طبقاتنماهامقاطعپلان شیب بندیپلان فونداسیونپلان محوربندیپلان تیرریزیجدول نازک کاریجزئیات معماری

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه با مصالح بنایی در دو طبقه  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه با مصالح بنایی در دو طبقه


پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه با مصالح بنایی با زیربنای 228 مترمربع در دو طبقهتوضیحات نقشهپلان موقعیتپلان معماری طبقاتپلان خرپشتهپلان اجرایی طبقاتنماهامقاطع (برشها)پلان شیب بندیپلان فونداسیونپلان پی کنیجزئیات شناژها (کلاف افقی و قائم)پلان محوربندیپلان تیرریزیدتایل راه پلهجدول نازک کاریجزئیات معماری

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی


پلان و جزئیات اجرایی یک ساختمان دو طبقه با مصالح  بنایی به متراژ حدود 191 مترمربعتوضیحات نقشهپلان موقعیتپلان معماری طبقاتپلان خرپشتهنماهامقاطع (برشها)پلان شیب بندیپلان فونداسیونجزئیات فنداسیونجزئیات شناژها (کلاف افقی و قائم)پلان اکس بندیپلان تیرریزیجزئیات نردهجزئیات نعل درگاهمشخصات تیرچهدتایل راه پلهجدول نازک کاریجزئیات معماریتیپ بندی در و پنجره

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی یک باب مغازه با کاربری تجاری  

پلان معماری و جزئیات اجرایی یک باب مغازه با کاربری تجاری


تعداد شیت های نقشه 27 شامل موارد زیر : توضیحات نقشه پلان موقعیت پلان اجرایی طبقات نماها مقاطع پلان شیب بندی پلان فونداسیون پلان محوربندی پلان تیرریزی جدول نازک کاری جزئیات معماری

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی یک باب مغازه با کاربری تجاری  

پلان معماری و جزئیات اجرایی یک باب مغازه با کاربری تجاری


تعداد شیت های نقشه 27 شامل موارد زیر :توضیحات نقشهپلان موقعیتپلان اجرایی طبقاتنماهامقاطعپلان شیب بندیپلان فونداسیونپلان محوربندیپلان تیرریزیجدول نازک کاریجزئیات معماری

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی 152 مترمربع  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی 152 مترمربع


پلان و جزئیات اجرایی یک ساختمان مسکونی با متراژ 152 مترمربع در دو طبقه با مصالح بناییتوضیحات نقشهپلان موقعیتپلان معماری طبقاتپلان خرپشتهنماهامقاطع (برشها)پلان شیب بندیپلان فونداسیونپلان پی کنیجزئیات شناژها (کلاف افقی و قائم)پلان اکس بندیپلان تیرریزیدتایل راه پلهجزئیات نعل درگاهجدول نازک کاریجزئیات معماری

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی 152 مترمربع  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی 152 مترمربع


پلان و جزئیات اجرایی یک ساختمان مسکونی با متراژ 152 مترمربع در دو طبقه با مصالح بناییتوضیحات نقشهپلان موقعیتپلان معماری طبقاتپلان خرپشتهنماهامقاطع (برشها)پلان شیب بندیپلان فونداسیونپلان پی کنیجزئیات شناژها (کلاف افقی و قائم)پلان اکس بندیپلان تیرریزیدتایل راه پلهجزئیات نعل درگاهجدول نازک کاریجزئیات معماری

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه با مصالح بنایی با زیربنای 228 مترمربع در دو طبقه  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه با مصالح بنایی با زیربنای 228 مترمربع در دو طبقه


پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه با مصالح بنایی با زیربنای 228 مترمربع در دو طبقهتوضیحات نقشهپلان موقعیتپلان معماری طبقاتپلان خرپشتهپلان اجرایی طبقاتنماهامقاطع (برشها)پلان شیب بندیپلان فونداسیونپلان پی کنیجزئیات شناژها (کلاف افقی و قائم)پلان محوربندیپلان تیرریزیدتایل راه پلهجدول نازک کاریجزئیات معماری

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی یک سازه اسکلت بتنی  

پلان معماری و جزئیات اجرایی یک سازه اسکلت بتنی


پلان معماری و جزئیات اجرایی یک سازه اسکلت بتنی دو طبقه به متراژ 215 مترمربعشامل موارد زیر :توضیحات نقشهپلان موقعیتپلان معماری طبقاتپلان خرپشتهنماهامقاطع (برشها)پلان شیب بندیپلان فونداسیونجزئیات فنداسیونپلان اکس بندیپلان تیرریزیجزئیات نردهجزئیات تیرریزیمشخصات تیرچهدتایل راه پلهجزئیات خم میلگردجدول نازک کاریجزئیات معماریتیپ بندی در و پنجره

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی به متراژ تقریبی 350 متر مربع  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی به متراژ تقریبی 350 متر مربع


شامل جزئیات کامل پلان معماری و نقشه های اجرایی (کلاف قائم و افقی)پلان موقعیتپلان معماری طبقاتپلان خرپشتهنماهامقاطع (برشها)پلان شیب بندیپلان فونداسیونجزئیات فنداسیونجزئیات شناژها (کلاف افقی و قائم)پلان اکس بندیپلان تیرریزی....

ادامه مطلب  

پلان معماری و دیتایل اجرایی ساختمان بنایی 1 طبقه مسکونی  

پلان معماری و دیتایل اجرایی ساختمان بنایی 1 طبقه مسکونی


تعداد شیت های نقشه 35 شامل موارد زیر :توضیحات نقشهپلان موقعیتپلان اجرایی طبقاتنماهامقاطعپلان شیب بندیپلان فونداسیونپلان محوربندیپلان تیرریزیجدول نازک کاریجزئیات معماری...

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه با مصالح بنایی در دو طبقه  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه با مصالح بنایی در دو طبقه


پلان و جزئیات اجرایی یک ساختمان دو طبقه با مصالح  بنایی به متراژ حدود 191 مترمربعتوضیحات نقشهپلان موقعیتپلان معماری طبقاتپلان خرپشتهنماهامقاطع (برشها)پلان شیب بندیپلان فونداسیونجزئیات فنداسیونجزئیات شناژها (کلاف افقی و قائم)پلان اکس بندیپلان تیرریزیجزئیات نردهجزئیات نعل درگاهمشخصات تیرچهدتایل راه پلهجدول نازک کاریجزئیات معماری

ادامه مطلب  

پلان مدرسه با تمام جزییات (مناسب برای طراحی فنی)  

پلان مدرسه با تمام جزییات (مناسب برای طراحی فنی)


پلان مدرسه شامل :پلان ستون گذاریپلان فونداسیونپلان تیرریزیپلان شیب بندیسایت پلانپلان جانمایی فضایی2 نما3 برشجدول نازک کاری 

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی


پلان و جزئیات اجرایی یک ساختمان دو طبقه با مصالح  بنایی به متراژ حدود 191 مترمربعتوضیحات نقشهپلان موقعیتپلان معماری طبقاتپلان خرپشتهنماهامقاطع (برشها)پلان شیب بندیپلان فونداسیونجزئیات فنداسیونجزئیات شناژها (کلاف افقی و قائم)پلان اکس بندیپلان تیرریزیجزئیات نردهجزئیات نعل درگاهمشخصات تیرچهدتایل راه پلهجدول نازک کاریجزئیات معماریتیپ بندی در و پنجره

ادامه مطلب  

پلان معماری و دیتایل اجرایی ساختمان بنایی 1 طبقه مسکونی  

پلان معماری و دیتایل اجرایی ساختمان بنایی 1 طبقه مسکونی


تعداد شیت های نقشه 35 شامل موارد زیر :توضیحات نقشه پلان موقعیت پلان اجرایی طبقات نماها مقاطع پلان شیب بندی پلان فونداسیون پلان محوربندی پلان تیرریزی جدول نازک کاری جزئیات معماری

ادامه مطلب  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی به متراژ تقریبی 350 متر مربع  

پلان معماری و جزئیات اجرایی سازه 2 طبقه با مصالح بنایی به متراژ تقریبی 350 متر مربع


شامل جزئیات کامل پلان معماری و نقشه های اجرایی (کلاف قائم و افقی)پلان موقعیتپلان معماری طبقاتپلان خرپشتهنماهامقاطع (برشها)پلان شیب بندیپلان فونداسیونجزئیات فنداسیونجزئیات شناژها (کلاف افقی و قائم)پلان اکس بندیپلان تیرریزی...

ادامه مطلب  

پلان های معماری  

پلان های معماری


10 عدد پلان معماری همراه با نما ها و برش ها  انواع  پلان خانه های مسکونی اعم از  شمالی و جنوبی  مناسب برای ایده گرفتن از یک طرح 

ادامه مطلب  

پلان ویلایی  

پلان ویلایی


در این بخش از فروشگاه معماری ماهکان ، پلان  معماری ویلایی را برای شما عزیزان فراهم آورده ایم که شامل پلان طبقات و نما می باشد. برای دانلود در ادامه با ما همراه باشید...   ...

ادامه مطلب  

نقشه های اتوکد طراحی فنی آپارتمان مسکونی سه طبقه تیپ و پارکینگ-26 شیت اتوکد  

نقشه های اتوکد طراحی فنی آپارتمان مسکونی سه طبقه تیپ و پارکینگ-26 شیت اتوکد


نقشه های اتوکد طراحی فنی آپارتمان مسکونی سه طبقه تیپ و پارکینگ-26 شیت اتوکد- پلان آکسبندی 2- پلان فنداسیون 3- پلان تیپ طبقات (مبلمان) 4- پلان تیپ طبقات (اندازه گذاری) 5- پلان پارکینگ 6- پلان تیریزی 7- پلان بام-شیب بندی-خرپشته 8- دو نما 9- دو برش 10- کف سازی طبقات 11- پلان معکوس طبقات و پارکینگ 12- پلان موقعیت و سایت 13- جدول نازک کاری 14- جزییات سقف 15- جزییات اتصال تیر به ستون

ادامه مطلب  

پلان معماری ویلا دوبلکس 3 خوابه  

پلان معماری ویلا دوبلکس 3 خوابه


پلان ویلا مسکونی همراه با دو برش یک نما یک سایت پلان یک پلان بام یک پرسپکتیو داخلی .ویلا دوبلکس یک خوابه مستر پایین سه اتاق خواب بالا همراه با نشیمن پذیرایی اتاق مطالعه همراه با دو عدد شیت 100*70 و نرم افزار سه بعدیفایل شیت به صورت PSD و عکس می باشدفایل سه بعدی برنامه رویت می باشد

ادامه مطلب  

پلان برق ساختمان ساختمان 6 طبقه با آسانسور و اعلام حریق(تمام پلان ها)- فایل pdf  

پلان برق ساختمان ساختمان 6 طبقه با آسانسور و اعلام حریق(تمام پلان ها)- فایل pdf


با مطالعه و نگاه کردن فایل pdf این پلان ها براحتی میتوانید نقشه خود را مطابق این الگو رسم کنید.

ادامه مطلب  

پلان دو طبقه 185  

پلان دو طبقه 185


در این بخش از فروشگاه معماری ماهکان ، پلان  معماری یک طبقه پنج خوابه با پذیرایی مجزا کاملا اجرایی را برای شما عزیزان فراهم آورده ایم که شامل پلان طبقات و نما می باشد. برای دانلود در ادامه با ما همراه باشید...   ... ...

ادامه مطلب  

پلان معماری کامل مرکز فرهنگی + رندر خارجی  

پلان معماری کامل مرکز فرهنگی + رندر خارجی


فایل اتوکد پلان های معماری یک مرکز فرهنگی زیبا به همراه 2 عدد رندر باکیفیت زیبا از حجم و سایتشامل پلانهای مبلمان طبقاتمقاطعنماهابزرگنمایی و برش کاربردی از فضاهای مهم مجموعهپلان محوطه سازی و لند اسکیپ

ادامه مطلب  

فایل اتوکد سه بعدی از پلان یک بیمارستان  

فایل اتوکد سه بعدی از پلان یک بیمارستان


این فایل شامل یک عدد فایل اتوکد سه بعدی  ورژن 2007 از پلان یک بیمارستان میباشد .

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسي كاروانسرا در معماری ایران - 49 اسلاید  

پاورپوینت بررسی كاروانسرا در معماری ایران - 49 اسلاید


پاورپوینت بررسی كاروانسرا در معماری ایران - 49 اسلاید فهرست مطالب مقدمه پلان كاروانسرای دروازه گچ شكل كاروانسرا در اقلیم های مختلف ایران كاروانسرا در سواحل جنوبی دریای خزر پلان كاروانسرای امامزاده هاشم پلان كاروانسرای لات از نوع چهار ایوانی كاروانسرا ها در كرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان پلان و مقطع كاروانسرای یونگی در نزدیكی بندرعباس پلان و مقطع كاروانسرای موخ احم

ادامه مطلب  

پلان اتوکد ضوابط مطالعات دانشکده معماری سری سوم  

پلان اتوکد ضوابط مطالعات دانشکده معماری سری سوم


این فایل حاوی پلان اتوکد ضوابط مطالعات دانشکده معماری (سری دوم) می باشد که به صورت فرمت DWG در 3 شیت پلان و 3 شیت نما در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرست شیت هاپلان :پلان طبقه زیرزمینپلان طبقه همکفپلان طبقه اولپلان طبقه دومسایت پلاننما :برش A-Aبرش B-Bتصویر محیط برنامه

ادامه مطلب  

پروژه کامل بیمارستان. دارای پلان های کامل به همراه شیت  

پروژه کامل بیمارستان. دارای پلان های کامل به همراه شیت


این فایل در قالب dwg میباشد دارای تمامی پلان های طبقات و مبلمان به همراه نما و برش

ادامه مطلب  

پلان اتوکد زورخانه  

پلان اتوکد زورخانه


پلان اتوکد زورخانه:شامل سه تیپ پلان زورخانه، متوسط، بزرگ و کوچک. اجرا شده به همراه کلیه جزئیات و دتایل های اجرایی.

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی آسیب شناسی خانه نیک اندیش - 50 اسلاید  

پاورپوینت بررسی آسیب شناسی خانه نیک اندیش - 50 اسلاید


 پاورپوینت بررسی آسیب شناسی خانه نیک اندیش - 50 اسلاید جغرافیای استان کرمان موقعیت بنا در شهر مشخصات کلی بنا پلان معرفی فضا های بنا معرفی فضا های بنا نوع پوشش سقف های بنا پلان عناصر باربر وغیر باربر در بنا مصالح به کار رفته در بنا آسیب نگاری بنا پلان رطوبت تصاعدی در بنا پلان رطوبت نزولی در بنا پلان آسیب نگاری ترک ها در بنا(آسیب های سازه ایی) پلان قسمت های تخریب شده در بنا

ادامه مطلب  

پاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی ایران - 48اسلاید  

پاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی ایران - 48اسلاید


پاورپوینت تحلیل کتابخانه ملی ایرانتحلیل کتابخانه ملی ایران اهداف پروژه شناخت چکیده جایگاه کتابخانه در توسعه فرهنگی کتابخانه های آینده همزیستی اسناد کاغذی و الکترونیکی انواع کتابخانه مطالعات تطبیقی کتابخانه ملی گزینه شماره 1- مشاور پیرراز گزینه شماره 2- فرهاد احمدی گزینه شماره 3- نقش جهان پارس گزینه شماره 4- کامران صفا منش گزینه شماره 4- محمود ابوذری كتابخانه ملی ایران برنامه اولیه

ادامه مطلب  

10 پلان معماری مسکونی با فرمت dwg  

10 پلان معماری مسکونی با فرمت dwg


 این فایل در قالب dwg دارای 10 عدد نقشه اتوکد معماری مسکونی میباشد

ادامه مطلب  

پلان کامل دو بعدی مدرسه ابتدایی  

پلان کامل دو بعدی مدرسه ابتدایی


پلان کامل دو بعدی مدرسه ابتدایی برای کودکان محروم و بی سرپرست دارای پسوند DWG

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1