پاورپوینت درس 4 سواد رسانه ای ( سواد رسانه ای )  

پاورپوينت درس 4 سواد رسانه اي ( سواد رسانه اي )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 21 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 4 سواد رسانه ای ( سواد رسانه ای )  

پاورپوينت درس 4 سواد رسانه اي ( سواد رسانه اي )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 21 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 4 سواد رسانه ای ( سواد رسانه ای )  

پاورپوينت درس 4 سواد رسانه اي ( سواد رسانه اي )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 21 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 4 سواد رسانه ای ( سواد رسانه ای )  

پاورپوينت درس 4 سواد رسانه اي ( سواد رسانه اي )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 21 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 3 سواد رسانه ای ( پنجگانه سواد رسانه ای )  

پاورپوينت درس 3 سواد رسانه اي ( پنجگانه سواد رسانه اي )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 21 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 3 سواد رسانه ای ( پنجگانه سواد رسانه ای )  

پاورپوينت درس 3 سواد رسانه اي ( پنجگانه سواد رسانه اي )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 21 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 19 سواد رسانه ای ( پنجگانه سواد رسانه ای)  

پاورپوينت درس 19 سواد رسانه اي ( پنجگانه سواد رسانه اي)


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 12 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 3 سواد رسانه ای ( پنجگانه سواد رسانه ای )  

پاورپوينت درس 3 سواد رسانه اي ( پنجگانه سواد رسانه اي )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 21 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 3 سواد رسانه ای ( پنجگانه سواد رسانه ای )  

پاورپوينت درس 3 سواد رسانه اي ( پنجگانه سواد رسانه اي )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 21 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 19 سواد رسانه ای ( پنجگانه سواد رسانه ای)  

پاورپوينت درس 19 سواد رسانه اي ( پنجگانه سواد رسانه اي)


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 12 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 19 سواد رسانه ای ( پنجگانه سواد رسانه ای)  

پاورپوينت درس 19 سواد رسانه اي ( پنجگانه سواد رسانه اي)


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 12 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 19 سواد رسانه ای ( پنجگانه سواد رسانه ای)  

پاورپوينت درس 19 سواد رسانه اي ( پنجگانه سواد رسانه اي)


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 12 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 سواد رسانه ای ( اخلاق رسانه ای )  

پاورپوينت درس 22 سواد رسانه اي ( اخلاق رسانه اي )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 18 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 سواد رسانه ای ( اخلاق رسانه ای )  

پاورپوينت درس 22 سواد رسانه اي ( اخلاق رسانه اي )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 18 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 سواد رسانه ای ( اخلاق رسانه ای )  

پاورپوينت درس 22 سواد رسانه اي ( اخلاق رسانه اي )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 18 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 22 سواد رسانه ای ( اخلاق رسانه ای )  

پاورپوينت درس 22 سواد رسانه اي ( اخلاق رسانه اي )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 18 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 21 سواد رسانه ای ( من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم )  

پاورپوينت درس 21 سواد رسانه اي ( من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 14 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 21 سواد رسانه ای ( من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم )  

پاورپوينت درس 21 سواد رسانه اي ( من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 14 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 1 سواد رسانه ای ( مسابقه رسانه ها با زمان )  

پاورپوينت درس 1 سواد رسانه اي ( مسابقه رسانه ها با زمان )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 25 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 21 سواد رسانه ای ( من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم )  

پاورپوينت درس 21 سواد رسانه اي ( من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 14 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 1 سواد رسانه ای ( مسابقه رسانه ها با زمان )  

پاورپوينت درس 1 سواد رسانه اي ( مسابقه رسانه ها با زمان )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 25 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 1 سواد رسانه ای ( مسابقه رسانه ها با زمان )  

پاورپوينت درس 1 سواد رسانه اي ( مسابقه رسانه ها با زمان )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 25 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 21 سواد رسانه ای ( من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم )  

پاورپوينت درس 21 سواد رسانه اي ( من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 14 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 1 سواد رسانه ای ( مسابقه رسانه ها با زمان )  

پاورپوينت درس 1 سواد رسانه اي ( مسابقه رسانه ها با زمان )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 25 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

جزوه فصل یک تفکر و سواد رسانه ای پایه یازدهم  

جزوه فصل یک تفکر و سواد رسانه اي پايه یازدهم


اين جزوه فصل یک تفکرو سواد رسانه اي است که شامل درس هاي 1 تا 3 می باشد.جزوه در 3 صفحه PDF طراحی شده است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 16 سواد رسانه ای ( کلیشه بدن )  

پاورپوينت درس 16 سواد رسانه اي ( کلیشه بدن )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 18 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 18 سواد رسانه ای ( زندگی دوم )  

پاورپوينت درس 18 سواد رسانه اي ( زندگی دوم )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 19 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 12 سواد رسانه ای ( مخاطب خاص )  

پاورپوينت درس 12 سواد رسانه اي ( مخاطب خاص )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 22 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 15 سواد رسانه ای ( هر چیز که در جستن آنی آنی)  

پاورپوينت درس 15 سواد رسانه اي ( هر چیز که در جستن آنی آنی)


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 17 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 7 سواد رسانه ای ( ما هم می توانیم )  

پاورپوينت درس 7 سواد رسانه اي ( ما هم می توانیم )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 15 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 15 سواد رسانه ای ( هر چیز که در جستن آنی آنی)  

پاورپوينت درس 15 سواد رسانه اي ( هر چیز که در جستن آنی آنی)


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 17 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 12 سواد رسانه ای ( مخاطب خاص )  

پاورپوينت درس 12 سواد رسانه اي ( مخاطب خاص )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 22 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 16 سواد رسانه ای ( کلیشه بدن )  

پاورپوينت درس 16 سواد رسانه اي ( کلیشه بدن )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 18 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 18 سواد رسانه ای ( زندگی دوم )  

پاورپوينت درس 18 سواد رسانه اي ( زندگی دوم )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 19 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 7 سواد رسانه ای ( ما هم می توانیم )  

پاورپوينت درس 7 سواد رسانه اي ( ما هم می توانیم )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 15 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 7 سواد رسانه ای ( ما هم می توانیم )  

پاورپوينت درس 7 سواد رسانه اي ( ما هم می توانیم )


پاورپوينتی زیبا و جذاب در 15 اسلايد قابل ویرايش به همراه تصاویر زیبا و جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1