پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف  

پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف


پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف  فرمت ورد قابل ویرايشتعداد سوالات: 84شیوه نمره گذاری: داردپايايی: داردپرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف ، دانلود پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف ، بهزيستي روانشناختي ريف

ادامه مطلب  

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی 18 سوالی  

پرسشنامه بهزيستي روانشناختي 18 سوالی


اين پرسشنامه 18 سوال داشته و هدف آن ارزیابی و بررسی بهزيستي روان شناختی از ابعاد مختلف (استقلال، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود) می باشد. طیف نمره گذاری آن بر اساس طیف لیكرت شش گزینه اي می باشد.    تعداد سوالات: 18تعداد صفحات: 3شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روايی و پايايینوع فايل: WORD

ادامه مطلب  

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند)  

پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف (فرم بلند)


مقیاس بهزيستي روانشناختي داراي شش خرده مقیاس پذیرش خود،رابطه مثبت با دیگران ،خود مختاری ،زندگی هدفمند ،رشدشخصی و تسلط بر محیط است. در فرم84 سئوالی هر عامل داراي 14 سئوال است.نمرات مؤلفه هاي اين پرسشنامه به اين صورت به دست می آید:...........تعداد سوالات:   84تعداد صفحات:    6شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه  + روايی و پايايینوع فايل:    WORD

ادامه مطلب  

پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی  

پرسشنامه انتقال مهارت هاي مدیریتی


پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت هاي مدیریتی مشتمل بر 30 گويه می باشد. اين پرسشنامه داراي 7 مؤلفه (نوآوری و ابتکار 4 گويه، قدرشناسی4 گويه، خودباوری4 گويه، تفکر منطقی و آینده نگری5 گويه، ریسک پذیری4 گويه، روش تفویض اختیار 5 گويه و رعايت قوانین اداری 4 گويه) می‌باشد. پس از تهیه پرسشنامه اعتبار و پايائی آن را بايد قبل از انجام مطالعه اصلی سنجید. براي تعیین اعتبار محتوايی صوری، پرسشنامه را در اختیار چ

ادامه مطلب  

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران  

پرسشنامه سرمايه روانشناختي لوتانز و همکاران


براي سنجش سرمايه روانشناختي از پرسشنامه سرمايه روانشناختي لوتانز(2007) استفاده می شود. اين پرسشنامه 24 سؤالی و شامل چهار خرده مقیاس امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی است که در آن هر خرده مقیاس شامل 6 گويه است و آزمودنی به هر گويه در مقیاس 6 درجه اي( کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) لیکرت پاسخ می دهد.    تعداد سوالات:   24تعداد صفحات:    4شامل: پرسشنامه + نمره گذاری +

ادامه مطلب  

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی  

پرسشنامه بهزيستي روانشناختي


اين مقیاس در سال 1989 توسط کارول ريف ساخته شده است. اين آزمون 84 سؤال و 6 عامل را دربر می‌گیرد. شرکت­کنندگان در مقیاسی 6 درجه‌اي (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) به سئوالات پاسخ می‌دهند. چهل و هفت سؤال، مستقیم و سی و هفت سؤال به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. ريف براي بررسی روايی ابزار و سنجش رابطۀ آن با سنجه‌هايی که صفات شخصیتی را می‌سنجیدند، و در ضمن شاخص بهزيستي روانشناختي نیز به شمار می&z

ادامه مطلب  

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بهزیستی روانشناختی (فصل دوم)  

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بهزيستي روانشناختي (فصل دوم)


   2-1-3- مبانی نظری بهزيستي روانشناختي2-1-3-1- تعاريف بهزيستي روانشناختي2-1-3-2-مولفه هاي بهزيستي روان شناختی3-1-3-3- نظریه هاي بهزيستي روانشناختي3-1-3-3-1- نظریه ريف3-1-3-3-2- نظریه فرانکل 3-1-3-3-3- نظریه ویسینگ و وان دان 2-1-3-4- عوامل مؤثر بر بهزيستي روان شناختی 2-1-3-5- تفاوت هاي جمعیت شناختی و ابعاد بهزيستي روان شناختی 3-5-3-پرسشنامه بهزيستي روانشناختي2-2- پیشینه پژوهش2-2-1- پیشینه داخلی پژوهشم

ادامه مطلب  

پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت) - 7 برگ ورد  

پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت) - 7 برگ ورد


پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت) - 7 برگ ورد.پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت     پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت  داراي  42بوده  و هفت مولفه ی توانايی (گويه هاي 1-2-3-20)، وضوح (گويه هاي 4-5-6-7-8-38-39)، کمک (گويه هاي 9-11-12-13-15)، مشوق (گويه هاي 16-18-19-21-22-25)، ارزیابی (گويه هاي 23-30-31-32-33-34-35-36-37)، اعتبار (گويه هاي 17-24-26-27-28-29)، و محیط (گويه ه

ادامه مطلب  

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی  

پرسشنامه بهزيستي اجتماعی


پرسشنامه بهزيستي اجتماعیفرمت ورد قابل ویرايشتعداد سوالات: 33شیوه نمره گذاری: داردروايی: داردپايايی: داردپرسشنامه بهزيستي اجتماعی، دانلود پرسشنامه بهزيستي اجتماعی، بهزيستي اجتماعی

ادامه مطلب  

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کییز  

پرسشنامه بهزيستي اجتماعی کییز


 پرسشنامه بهزيستي اجتماعی کییزتعداد سوالات: 33شیوه نمره گذاری: داردپايايی: داردپرسشنامه بهزيستي اجتماعی کییز، دانلود پرسشنامه بهزيستي اجتماعی کییز،  بهزيستي اجتماعی کییز

ادامه مطلب  

پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی  

پرسشنامه انتقال مهارت هاي مدیریتی


پرسشنامه انتقال مهارت هاي مدیریتی فرمت ورد قابل ویرايشتعداد سوالات: 30شیوه نمره گذاری: داردروايی: داردپايايی: دارددانلود پرسشنامه انتقال مهارت هاي مدیریتی،پرسشنامه انتقال مهارت هاي مدیریتی، انتقال مهارت هاي مدیریتینحوه نمره گذاری براساس طیف پنج درجه اي لیکرتپرسشنامه انتقال مهارت هاي مدیریتی مشتمل بر 30 گويه می باشد. اين پرسشنامه داراي 7 مؤلفه (نوآوری و ابتکار 4 گويه، قدرشناسی4 گويه، خودبا

ادامه مطلب  

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز  

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز


پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز، 33 گويه دارد که ابعاد مختلف سلامت اجتماعی از جمله همبستگی اجتماعی،انسجام اجتماعی،مشارکت اجتماعی،شکوفايی اجتماعی و پذیرش اجتماعی را می سنجد.اين پرسشنامه توسط صفاری نیا و همکاران مورد استفاده قرار گرفته است.  فرمت فايل: wordراهنماي تفسیر: داردتعداد صفحات: 2

ادامه مطلب  

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت  

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت


پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت داراي 42 گويه و هفت مؤلفه (توانايی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط) می باشد.مقیاس پرسشنامه: لیکرتروايی و پايايی: داردمدل: داردمقاله بیس: داردرفرنس: دارد

ادامه مطلب  

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی  

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی


خود تنظیمی در اين پرسشنامه داراي دو خرده مقیاس کاربرد راهبرد شناختی و خود تنظیمی ( مدیریت منابع و فراشناخت با هم ) است. خرده مقیاس کاربرد راهبرد شناختی داراي 13 سؤال و خرده مقیاس خود تنظیمی داراي 9 سؤال است که جمعاً 22 سؤال پرسشنامه را تشکیل می دهند.روايیروايی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس به دو روش محاسبه شده است: الف) کسب نظر متخصصان درباره صحت گويه ها و هماهنگی با ابعاد متغیر که در مجموع با توجه به فراوانی پ

ادامه مطلب  

مقياس بهزيستي روانشناختي  

مقیاس بهزيستي روانشناختي


مقیاس بهزيستي روانشناختيفرمت ورد قابل ویرايشتعداد سوالات: 18شیوه نمره گذاری: داردپايايی: داردمقیاس بهزيستي روانشناختي، دانلود مقیاس بهزيستي روانشناختي،  بهزيستي روانشناختي

ادامه مطلب  

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)  

پرسشنامه حالت هاي روانشناختي مثبت (PPS)


اين پرسشنامه توسط رجايی، خوی­نژاد، نسائی،(1390)، تهیه و تدوین گردیده است که شامل 96 سؤال بوده و در مجموع 15 حالت روانشناختي مثبت به شرح ذیل می­سنجد: توکل به خدا 2. خوش بینی 3. احساس کارآمدی وظیفه شناسی 5. احساس کنترل 6. هدفمندی امیدواری 8. معنادار بودن زندگی 9. رضايت از زندگی خلق مثبت و شادمانی 11. اجتماعی بودن 12. عزت نفس و احساس ارزشمندی احساس آرامش 14. قدردانی 15. بخششنوع فايل:قابل ویرايشفرمت فايل:docت

ادامه مطلب  

پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی  

پرسشنامه مهارتهاي ذهن آگاهی کنتاکی


    معرفی پرسشنامه:پرسشنامه مهارت هاي ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) توسط بیر، اسمیت، و آلن در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است. اين پرسشنامه داراي ۳۹ ماده می‌باشد و براي اندازه‌گیری چهار مولفه ذهن‌آگاهی طراحی شده است که عبارتند از: مشاهده‌گری، توصیف بدون برچسب، عملکرد همراه با آگاهی (تمرکزگری) و پذیرش بدون قضاوت. فرم انگلیسی اين مقیاس در آغاز داراي ۷۷ سوال بود که به ۳۹ گويه کاهش یافت. اين پرسشنام

ادامه مطلب  

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس  

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس


ابزار جمع آوری اطلاعات اين پژوهش، پرسشنامه و از نوع بسته پاسخ می باشد. در اين تحقیق براي گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است. یکی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس است که شامل 25 سؤال در سه مقیاس (مدیریت رفتار ،افراد و آموزش) است. مدیریت آموزش 13 سؤال، مدیریت افراد 8 سؤال و مدیریت رفتار شامل 4 سؤال می باشد. پاسخ ها نیز در یک مقیاس چهار گزینه اي تهیه شده است ( همیشه، معمولاً، تا اندازه اي، هرگز).اين پرسشنا

ادامه مطلب  

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا  

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختي اسپریتزر و میشرا


پرسشنامه توانمندسازی روانشناختي اسپریتزر و میشرافرمت ورد قابل ویرايشتعداد سوالات: 15شیوه نمره گذاری: داردروايی: داردپايايی: داردپرسشنامه توانمندسازی روانشناختي اسپریتزر و میشرا، دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختي اسپریتزر و میشرا،توانمندسازی روانشناختي

ادامه مطلب  

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)  

پرسشنامه سرمايه روانشناختي (PCQ)


اين پرسشنامه توسط لوتانز (2007) طراحی گردیده و داراي  24 گويه می باشد. پايايی و روايی: داردنوع فايل: ورد (WORD)مولفه: نداردنحوه نمره گذاری: داردمنبع: لوتانز (2007)

ادامه مطلب  

پرسشنامه محقق ساخته تعصب  

پرسشنامه محقق ساخته تعصب


پرسش نامه ی حاضر جهت سنجش میزان تعصب طراحی گردیده است .اين پرسشنامه داراي مولفه هاي دروغ سنجی می باشد لذا تلاش براي نشان دادن جلوه ی خوب از خود بی ثمر و منجر به تکرار آزمون و دوباره کاری خواهد شد .براي هر خرده مقیاس تعداد 10 گويه در نظر گرفته شده است .گويه هاي 1،6،8،9،13،18،23،24،32،36 مربوط به تعصب نژادی می باشند. گويه هاي 2،7،10،11،16،20،22،25،30،31 مربوط به تعصب جنسی می باشند. گويه هاي3،5،12،15،19 ،26،27،35،38،39 مربوط به تعصب م

ادامه مطلب  

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور  

پرسشنامه آموزش هاي مهارتی محصول محور


ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ، دست ساز پژوهشگر است به اين صورت که تمام مولفه ها وشاخص هاي آموزش هاي مهارتی محصول محور از طریق مطالعات کتابخانه اي جمع آوری شد و پس از تايید متخصصین (مدیران اجرايی ) و استاد راهنما و مشاور محترم به صورت پرسشنامه تدوین شد که از چهار بخش فرصت ، تهدید ، قوت و ضعف تشکیل شده است .از جمع 34 گويه اي اين پرسشنامه 10 گويه به فرصت هاي محیطی ، 7 گويه به تهدیدات محیطی ، 9 گويه ب

ادامه مطلب  

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت  

پرسشنامه حالت هاي روانشناختي مثبت


اين پرسشنامه توسط رجايی، خوی نژاد، نسائی،(1390)، تهیه و تدوین گردیده است که شامل 96 سؤال بوده و در مجموع 15 حالت روانشناختي مثبت به شرح ذیل می سنجد:1. توکل به خدا 2. خوش بینی 3. احساس کارآمدی4. وظیفه شناسی 5. احساس کنترل 6. هدفمندی7. امیدواری 8. معنادار بودن زندگی 9. رضايت از زندگی10. خلق مثبت و شادمانی 11. اجتماعی بودن 12. عزت نفس و احساس ارزشمندی13. احساس آرامش 14. قدردانی 15. بخشش تعداد سوالات:   96تعداد صفح

ادامه مطلب  

پرسشنامه سرمایه های روانشناختی  

پرسشنامه سرمايه هاي روانشناختي


پرسشنامه سرمايه هاي روانشناختيفرمت ورد قابل ویرايشتعداد صفحات: 3تعداد سوالات: 24شیوه نمره گذاری: داردپايايی: داردپرسشنامه سرمايه هاي روانشناختي، دانلود پرسشنامه سرمايه هاي روانشناختي، سرمايه هاي روانشناختي

ادامه مطلب  

دانلود رابگان پرسشنامه خرید آنلاین محصولات با منابع 2015-دارای سه پرسشنامه بصورت ورد  

دانلود رابگان پرسشنامه خرید آنلاين محصولات با منابع 2015-داراي سه پرسشنامه بصورت ورد


پرسشنامه خرید آنلاين محصولات با منابع 2015-2018 داراي سه پرسشنامه بصورت ورددر اين محصول شما سه پرسشنامه ترجمه شده از مقالات 2015- و متفاوت را در ابعاد مختلف محصولات خرید انلاين شامل قصد خرید - اعتماد و تصویر شرکت را خواهید داشت . ضمنا هر کدام از اين ابعاد خود به چند مولفه وگويه تقسیم می شوند. تعداد صفحات 2

ادامه مطلب  

دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان  

دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان


اين پرسشنامه توسط پوركبیریان ( ۱۳۸۶ ) ساخته شده است و داراي34 پرسش در زمینة گويه هاي كلی رضايتمندی و رضايت بخشی شامل انعطاف پذیری، فعال بودن، واكنش پذیری و پشتكار است.  تعداد سوالات:   34تعداد صفحات:    3شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + روايی و پايايینوع فايل:    WORD

ادامه مطلب  

پرسشنامه اخلاق کاری پتی 1990  

پرسشنامه اخلاق کاری پتی 1990


پرسشنامه اخلاق کاری پتی 1990  فرمت ورد قابل ویرايشتعداد سوالات: 23شیوه نمره گذاری: داردپايايی: داردپرسشنامه اخلاق کاری،دانلود پرسشنامه اخلاق کاری،اخلاق کاری، پرسشنامه اخلاق کاری[1]اين پرسشنامه توسط پتی (1990) ساخته شده است. اين پرسشنامه چهار بعد 1) دلبستگی به کار[2]، 2) پشتکار در کار[3]، 3) روابط انسانی[4]، 4) مشارکت در کار[5] را مورد سنجش قرار می­دهد. اين پرسشنامه داراي 23 گويه است که بر اساس مقیاس لیکرت (کام

ادامه مطلب  

پرسشنامه تحقیقاتی زنبور درمانی  

پرسشنامه تحقیقاتی زنبور درمانی


اين پرسشنامه تحقیقاتی در حوزه انجام پژوهش هاي طب سنتی طراحی شده است و بطور تخصصی به دانشجویان و پژوهشگران کمک می کند تا با اطلاعات دقیق و کامل به ارزیابی جامعه پژوهش خود بپردازند. در اين پرسشنامه اطلاعات کاملی از فرآیند کار و توضیحات لازم در خصوص شاخص هاي مطرح شده در پرسشنامه وجود دارد.

ادامه مطلب  

پرسشنامه تعیین دیدگاه همسویی در سازمان  

پرسشنامه تعیین دیدگاه همسویی در سازمان


پرسشنامه تعیین دیدگاه همسویی در سازمانفرمت ورد قابل ویرايشتعداد سوالات: 36شیوه نمره گذاری: داردپايايی: داردپرسشنامه تعیین دیدگاه همسویی در سازمان،دانلود پرسشنامه تعیین دیدگاه همسویی در سازمان،تعیین دیدگاه همسویی در سازمان تعداد گويه‌هاي مربوط به هر متغیر در پرسشنامهمتغیرشماره گويهتعداد گويهاستراتژی سازمان 1 تا 33زیر ساخت سازمان 4 تا 63استراتژی فناوری اطلاعات 7 تا9 3زیر ساخ

ادامه مطلب  

پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیت‌های ورزشی-PMQ Participation motivation questionnaire  

پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیت‌هاي ورزشی-PMQ Participation motivation questionnaire


فايل زیپ شامل: یک فايل پی دی اف 4 صفحه اي و یک فايل ورد 2 صفحه اي استپرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهاي ورزشی که توسط گیل، گروس و هادلستون ( 1983)ساخته شد و متشکل از 30 گويه و هشت خردهمقیاس است. هدف اين پرسشنامه شناخت عوامل انگیزشی افراد براي شرکت در محیطهاي آموزشی ورزشی است

ادامه مطلب  

پرسشنامه استاندارد استرس شغلی الیوت - 5 برگ ورد  

پرسشنامه استاندارد استرس شغلی الیوت - 5 برگ ورد


پرسشنامه استاندارد استرس شغلی الیوت - 5 برگ ورد پرسشنامه استرس شغلی الیوت   استرس یک واکنش فیزیولوژیکی (جسمانی) و روانی است که در هنگام احساس عدم توازن میان سطح تقاضاهايی که از افراد می شود و توانايی و ظرفیت آنان در بر آورد ساختن اين تقاضاها روی می دهد (کران ول، 1373).  محروم شدن از تمايلات شخصی و عدم موفقیت در زندگی روزمره را استرس یا هیجان گویند و اگر بر آورده شدن احتیاجات شخص

ادامه مطلب  

پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی  

پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی


اين پرسشنامه در دانشگاه شانکار توسط سین هاوسینک درسال 1993ساخته و هنجاریابی شده است (به نقل از فولادی، 1383). اين آزمون با اين هدف ساخته شد تا نوجوانان 14 تا 18ساله را از جهت سازگاری مطلوب و نامطلوب در سه حوزه عاطفی، اجتماعی و آموزشی از یکدیگر تشخیص دهد. اين پرسشنامه شامل 60 گويه (در هر حوزه 20 گويه) است و به صورت بلی – خیر پاسخ داده می شود. در نمره گذاری به پاسخ هاي بلی نمره صفر تعلق می گیرد که بیانگر

ادامه مطلب  

پرسشنامه هوش اجتماعی  

پرسشنامه هوش اجتماعی


پرسشنامه هوش اجتماعی؛ اين پرسشنامه توسط سیلورا، مارتین یوسین و داهل (2001) تهیه شده است و در سال 1389 اسلوب به کار گرفته شد که حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت هاي اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد و از 21 گويه تشکیل شده است. در اين پرسش نامه از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا عقايد خودشان درباره هر گويه را بر روی یک مقیاس پنج درجه اي مشخص کنند. پايايی و روايی پرسش نامهروايی پرسشنامهبراي به دست آ

ادامه مطلب  

پرسشنامه سلامت اجتماعی  

پرسشنامه سلامت اجتماعی


پرسشنامه سلامت اجتماعی شامل 28 سوال در قالب فايل پی دی اف دو صفحه اي و به همرا توضیحات روايی و پايايی

ادامه مطلب  

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی  

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی


پرسشنامه سرزندگی تحصیلی شامل 9 سوال در قالب یک فايل ورد دو صفحه اي و به همراه توضیحات روايی و پايايی

ادامه مطلب  

پرسشنامه فضای روانشناختی حاکم بر سازمان  

پرسشنامه فضاي روانشناختي حاکم بر سازمان


فرمت ورد قابل ویرايشتعداد صفحات: 5تعداد سوالات: 40شیوه نمره گذاری: داردروايی: داردپايايی: داردپرسشنامه فضاي روانشناختي حاکم بر سازمان، دانلود پرسشنامه فضاي روانشناختي حاکم بر سازمان، فضاي روانشناختي حاکم بر سازمان،

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1