پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک  

پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک


دانلود پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک با عنوان تئوری حسابداری و تحقیقات حسابداری (23 اسلاید).

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک  

پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک


دانلود پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک با عنوان مقدمه ای بر تئوری حسابداری (31 اسلاید).

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک  

پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک


دانلود پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک با عنوان  سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاری و اعتباردهندگان (59 اسلاید).

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری (1) اثر ولک تالیف دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک  

پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری (1) اثر ولک تالیف دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک


دانلود پاورپوینت تئوری حسابداری (1) اثر ولک تالیف دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک با عنوان جنبه های اقتصادی نظارت بر گزارشگری مالی (32 اسلاید).

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک  

پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک


دانلود پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری (1) اثر ولک تالیف دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک با عنوان بدیهات اصول و مفاهیم (60 اسلاید).

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک  

پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک


دانلود پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه غلامرضا کرمی و کامران تاجیک با عنوان سیر تکاملی حسابداری مالی (72 اسلاید).

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک  

پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک


دانلود پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک با عنوان در جست و جوی اهداف (82 اسلاید).

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی  

پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی


دانلود پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی با عنوان مدیریت بهای تمام شده (28 اسلاید).

ادامه مطلب  

خلاصه فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تحقیقات رفتاری حسابداری و گزارشگری اجتماعی  

خلاصه فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تحقیقات رفتاری حسابداری و گزارشگری اجتماعی


دانلود خلاصه فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تحقیقات رفتاری حسابدای و گزارشگری اجتماعی (6صفحه).

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)  

پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)


دانلود پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری (مقدمه ای بر تئوریهای توصیفی) تألیف: دکتر هاشم نیکو مرام و دکتر بهمن بنی مهد با عنوان ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه (42 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)  

پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)


دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری (مقدمه ای بر تئوریهای توصیفی) تألیف: دکتر هاشم نیکو مرام و دکتر بهمن بنی مهد با عنوان تئوری های اثباتی حسابداری (21 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)  

پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)


دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری (مقدمه ای بر تئوریهای توصیفی) تألیف: دکتر هاشم نیکو مرام و دکتر بهمن بنی مهد با عنوان تحقیقات رفتاری در حسابداری (27 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)  

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)


دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری (مقدمه ای بر تئوریهای توصیفی) تألیف: دکتر هاشم نیکو مرام و دکتر بهمن بنی مهد با عنوان تحقیقات انتقادی در حسابداری (15 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)  

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)


دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری (مقدمه ای بر تئوریهای توصیفی) تألیف: دکتر هاشم نیکو مرام و دکتر بهمن بنی مهد با عنوان پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابداری (18 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)  

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)


دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری (مقدمه ای بر تئوریهای توصیفی) تألیف: دکتر هاشم نیکو مرام و دکتر بهمن بنی مهد با عنوان تئوری های توصیفی افشاء داوطلبانه (23 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی  

پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی


دانلود پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تجزیه و تحلیل بها، حجم وسود (42 اسلاید).

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ  

پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ


دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان نقش حسابداری مدیریت در محیط درحال تغییر (18 اسلاید)

ادامه مطلب  

حل مسائل کتاب مروری بر حسابداری مدیریت دکتر شباهنگ  

حل مسائل کتاب مروری بر حسابداری مدیریت دکتر شباهنگ


حل مسائل فصول 2 الی 10 کتاب مروری بر حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ 

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ  

پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ


دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان بودجه تولید و برنامه ریزی خطی (33 اسلاید) 

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ  

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ


دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان مفاهیم اصلی بودجه بندی (48 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دهم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ  

پاورپوینت فصل دهم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ


دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان بودجه بندی سرمایه ای (51 اسلاید)

ادامه مطلب  

خلاصه کتاب نظریه های حسابداری تألیف دکتر ثقفی  

خلاصه کتاب نظریه های حسابداری تألیف دکتر ثقفی


دانلود فایل pdf خلاصه کتاب نظریه های حسابداری (جلد اول) تألیف دکتر علی ثقفی (25 صفحه)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هشتم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ  

پاورپوینت فصل هشتم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ


دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان اطلاعات حسابداری مدیریت و تصمیمات قیمت گذاری (30 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ  

پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ


دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سیستم مدیریت هزینه (45 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ  

پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ


دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری (45 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ  

پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ


دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده (55 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ  

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ


دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان کنترل اقلام بهای تمام شده (62 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ  

پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ


دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان طرح ریزی و ارزشیابی موجودی ها (33 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوينت فصل نهم کتاب مديريت بازاريابي تأليف دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحميد ابراهيمي با عنوان تعیین قیمت  

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی با عنوان تعیین قیمت


پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی با عنوان تعیین قیمت در33 اسلاید قابل ویرایش  •قیمت گذاری و عناصر آمیخته بازاریابی

ادامه مطلب  

پاورپوینت تئوری حسابداری (2) اثر ولک ترجمه دکتر علی پارسائیان با عنوان ترازنامه  

پاورپوینت تئوری حسابداری (2) اثر ولک ترجمه دکتر علی پارسائیان با عنوان ترازنامه


دانلود پاورپوینت تئوری حسابداری (2) اثر ولک ترجمه دکترعلی پارسائیان با عنوان ترازنامه (46 اسلاید)

ادامه مطلب  

پاورپوينت فصل هشت کتاب مديريت بازاريابي تأليف دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحميد ابراهيمي با عنوان کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان  

پاورپوینت فصل هشت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی با عنوان کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان


پاورپوینت فصل هشت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی با عنوان کیفیت  و ارائه خدمات به مشتریان  در 38 اسلاید قابل ویرایش  lبسیاری از شرکت ها که زمانی از نظر تکنولوژی، قیمت پایین، یا اندازه پیشتاز بودند، اکنون با توجه به کی

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی  

پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی


دانلود پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حس همتی و دکتر هدی همتی با عنوان اطلاعات حسابداری و چارچوب نظری تصمیم گیری (83 اسلاید).

ادامه مطلب  

پاورپوينت فصل نهم کتاب مديريت بازاريابي تأليف دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحميد ابراهيمي با عنوان تعیین قیمت  

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی با عنوان تعیین قیمت


پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی با عنوان تعیین قیمت در33 اسلاید قابل ویرایش  •قیمت گذاری و عناصر آمیخته بازاریابی

ادامه مطلب  

جزوه فیزیک الکترونیک دکتر کرمی دانشگاه علم و صنعت  

جزوه فیزیک الکترونیک دکتر کرمی دانشگاه علم و صنعت


جزوه عالی، جامع، دست نویس و خوشخط از کلاس فیزیک الکترونیک دکتر کرمی دانشگاه علم و صنعت می‎باشد.متن این جزوه سیاه و سفید و با جزییات و دقت فراوان نوشته شده است.این جزوه اسکن شده و در قالب دو فایل PDF در مجموع 70 صفحه می باشد.

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دوم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی  

پاورپوینت فصل دوم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی


دانلود پاورپوینت فصل دوم حسابداری مدیریت پیشرفت تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی با عنوان مفاهیم گوناگون هزینه و تصمیم گیری مدیریت (63 اسلاید).

ادامه مطلب  

پاورپوينت فصل هشت کتاب مديريت بازاريابي تأليف دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحميد ابراهيمي با عنوان کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان  

پاورپوینت فصل هشت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی با عنوان کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان


پاورپوینت فصل هشت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی با عنوان کیفیت  و ارائه خدمات به مشتریان  در 38 اسلاید قابل ویرایش  lبسیاری از شرکت ها که زمانی از نظر تکنولوژی، قیمت پایین، یا اندازه پیشتاز بودند، اکنون با توجه به کیفیت م

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1